Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy – Eva Slováčkové a jejího internetového obchodu Dermakosmetika.cz a jeho zákazníků – kupujících.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách dermakosmetika.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Firma – Eva Slováčková a její internetový obchod dermakosmetika-cz, dále uváděná jako „Prodejce“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je přesné a pravdivé vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodejce si vždy vyhrazuje právo zákazníka telefonicky (emailem) kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky v závislosti na jejím charakteru - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti chybějícího či nepřesného údaje a podobně.Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující na tyto výzvy neodpovídá požadovaným způsobem. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách dermakosmetika.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním poukázkou). Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby: Platba na dobírku: zboží je odesláno doručovací službou a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží.

Platba převodem na účet (sleva na poštovném): platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet vedený u FIO.

Číslo účtu: 2100144385  /2010

jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky (získáte v potvrzovacím e-mailu). Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na doručovací adresu zákazníka. Převod na účet trvá maximálně 3 dny.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci ihned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Dopravní podmínky Česká republika Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní a spediční služby IN TIME.

   . Při každém nákupu nad 3000 Kč dopravné vždy ZDARMA. - .  Česká pošta + úhrada na dobírku .  Při každém nákupu nad 3000 dopravné vždy ZDARMA.  

 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v balíku.

VIII. Záruka

Záruku na veškeré prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu 2 let. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách dermakosmetika.cz uvedeno u daného produktu jinak. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, vystavení ohni, slunci, mrazu či vodě. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Korespondenční adresa pro uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího: Eva Slováčková, Kounicova 71, 602 00  Brno.Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Výměna a Vrácení zboží

V případě potřeby (např. nevhodný výběr produktu, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží, velikost či barvu. Náklady na dopravné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník. Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolováni zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 X.Závěrečná ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.